İş kazalarında vefat ya da geçici/sürekli iş göremezlik durumunda, onun bakımından yardımından artık mahrum olan yakınları ve kendisi için, işverenlerden yasalarda belirlenmiş en yüksek rakamlardan maddi ve manevi tazminat alınabilir.

Bu amaçla bilirkişilere, mağdurların hak ettikleri tazminat miktarlarına yönelik tazminat hesabı yaptırabilir. Bu tazminatlar işverenden tahsili istenebilir.

İş kazasına bağlı geçici/sürekli iş güç kaybı oranı tespiti yanında maddi ve manevi zararlar tazmini için kazaya neden olan işveren ve yetkililerine ceza ve tazminat davaları açılabilir.

İş kazası sonucu yaralananlar, tedavi görmesine rağmen tam iyileşemeyenler tam teşekküllü devlet hastanelerinden engel/özür oranını gösterir sağlık kurulu raporu alabilir. Aynı zamanda iş güç kaybı oranı tespiti için ve iş görmezlik geliri almak için bağlı bulunduğu SGK’ya bağlı yetkili hastanelerinden de sağlık kurulu raporu alabilir.

Bu rapora ya da bu rapordaki engel/özür ya da iş güç kaybı oranına göre maddi zararlarını önlem ve tedbir almayarak kazaya sebebiyet veren kusurlu işverenlerden talep edebilir. İş güç kaybı % 10’nu geçerse SGK’dan geçici ya da sürekli iş görmezlik geliri de isteyebilir.

İş kazası geçirenin kendisi ya da varisleri iş kazası tarihinden itibaren başlayacak yasal faiziyle birlikte tazminat haklarını en yükseğinden talep ve tahsil edebilir. Bu hakların temini için kusurlu/sorumlu işverene, malik ve yetkililerine dava açabilir.

Geçici veya sürekli maluliyete uğramış ve hayatının kalan kısmını bu sıkıntıyla sürdürmek zorunda olan bu kazazedeler, hak ettikleri en yüksek yasal tazminatı alabilir. Tedavi giderlerini, kaza nedeniyle kaybettikleri kazanç kaybını, çalışma güçlerinin azalmasından veya yitirilmesinden kaynaklanan zararlarını ve ekonomik geleceklerinin sarsılmasından kaynaklanan manevi zararlarını kazaya neden olan sorumlu/kusurlu kişi, kurum ve işverenlerden talep edebilirler.

Kaza geçiren kişi, kaza nedeniyle uzun süre hastane süreci nedeniyle tedavi giderlerinden, iş gücünden yoksun kalması nedeniyle kazanç kaybından, çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden, içine düştüğü acı, keder, ızdırap, elem, öfke gibi ekonomik geleceğin sarsılmasından, başka bir deyimlerle psikolojik yani manevi zararlardan dolayı ortaya ciddi bir maddi külfet çıkmaktadır. Bu zarara kazaya yol açan kişi, kurum ve işverenler neden olduğu için bu zararların tazmini; güvenli bir iş ortamı sağlamayan, gerekli eğitimleri ve denetimleri yapmayan, iş güvenliği ve sağlığı konusunda gerekli tedbirleri almayan, zincirleme ve müteselsilen kazaya neden olan bu kişi, kurum ve işverenden alınabilir.

Ali Tezel Sosyal Güvenlik Danışmanlığı; kazaya sebebiyet veren ve kusurlu olan işverenlerden tazminat kapsamında oluşan her türlü ölüm, geçici ve daimi sakatlık ve tedavi giderlerinin yanı sıra diğer maddi zararların karşılığı olan tazminat taleplerini takip eder.

İş kazalarında vefat eden mağdurların yakınlarına veya sakat kalan mağdurlara ulaşarak, kaza sonrasında kaybettikleri destekten yoksun gelirleri gibi uğradıkları maddi ve manevi tüm zararları kazaya sebebiyet veren işveren ya da işverenlerden münferiden/müteselsilen mümkün olan en kısa zamanda tahsili için aracılık hizmeti verir.

Kazadan kaynaklı tazminatlar en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırır. Bu nedenle danışmanlık, takip ve aracılık hizmetleri verir, açılması gereken davaların koordinasyonunu sağlar.

Free WordPress Themes, Free Android Games